Projekty

Baltic E-ferry

 

Projekt ma na celu znalezienie rozwiązań dla poprawy jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.

Transport, w tym transport wodny, jest odpowiedzialny za znaczną część emisji gazów cieplarnianych na Południowym Bałtyku, powodując wzrost temperatury globalnej w wyniku efektu cieplarnianego. Znaczne redukcje emisji z transportu wodnego są konieczne, aby osiągnąć cele klimatyczne na lata 2030 i 2050 zgodnie z europejskim Zielonym Ładem. Należy skupić się na dekarbonizacji transportu wodnego.

W związku z tym trzy miasta uczestniczące w projekcie (Gdańsk, Barth i Silute) poszukują zielonych rozwiązań dla transportu wodnego na swoich obszarach:

  • Silute na Litwie poszukuje zielonego rozwiązania dla transportu wodnego dla Zalewu Kurońskiego, który jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO i Natura 2000.
  • Gdańsk w Polsce poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie e-transportu wodnego w celu zapewnienia stałego połączenia drogą wodną pomiędzy różnymi częściami miasta.
  • Barth w Niemczech jest zainteresowane oferowaniem usług ekologicznego transportu wodnego przy głównych atrakcji turystycznych, takich jak Zamek na wodzie.

Okres realizacji: 01/06/2023 – 30/09/2023

Budżet projektu: 40 000,00 €

Projekt pn. "Baltic E-ferry: Rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej na wodach Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

More than a Village

 

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej.

Efektem projektu będzie zwiększenie potencjału regionów wiejskich poprzez wykorzystanie ich lokalnych atutów do rozszerzenia istniejących lub rozwoju nowych działalności gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Okres realizacji: 01/04/2023 – 28/02/2026

Budżet projektu: 1 713 934,00 €

Projekt „Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

BaMuR - Baltic Museum Resilience

 

„Baltic Museum Resilience” to projekt, którego celem jest zwiększenie odporności muzeów i instytucji pamięci. Odporność rozumiana jest tutaj jako zdolność do przezwyciężania wyzwań i dostosowywania się do nowych realiów w trudnych czasach zmian społecznych, nowych technologii a także epidemii.

Projekt stawia sobie za cel zebranie i analizę dobrych praktyk oraz narzędzi, dzięki którym muzea i instytucje pamięci przezwyciężyły ostatni kryzys związany z epidemią COVID-19. Na podstawie zebranych informacji stworzony zostanie zestaw narzędzi, który zapewni odporność instytucji biorąc pod uwagę trzy perspektywy:

  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Zrównoważony rozwój i technologie cyfrowe
  • Trwałość pod względem finansowym

Efektem projektu ma być nie tylko zwiększenie odporności muzeów i instytucji pamięci, ale również społeczeństw regionu Morza Bałtyckiego.

Okres realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2024

Budżet projektu: 482 500, 00 €

Strona internetowa projektu

Projekt pn. „Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

BREM

 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami sektora kultury. Efektem tego ma być wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie:

  • Finansowania sektora kultury: zwiększenie zdolności do wdrażania modeli, które opierają się na zróżnicowanym spektrum dochodów i promują współpracę publiczno-prywatną;
  • Zatrudnienia: nawiązanie dialogu i poszukiwanie lepszego zatrudnienia w sektorze kultury;
  • Szerokiego zasięgu odbiorców (w tym młodzieży): promocja rozwoju oraz wykorzystania infrastruktury cyfrowej w celu przyciągnięcia szerokiej publiczności i zaangażowania społeczności;
  • Zmiany klimatu i ochrony środowiska: wspieranie poprawy świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz wsparcia sektora kultury na obszarze Południowego Bałtyku.

Okres realizacji: 01.06.2022 – 30.09.2022

Budżet projektu: 40 000,00 €

Projekt pn. „Odporność Bałtyckich Muzeów: Budowanie sieci odpornych muzeów i organizacji sektora kultury w regionie Południowego Bałtyku” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

BALTIC MAKERS

 

Projekt „BALTIC MAKERS" stara się powiązać nowoczesne narzędzia dostępne dzięki internetowi z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na niepowtarzalne produkty wytwarzane ręcznie. Partnerzy z Litwy, Finlandii, Łotwy i Polski chcą zastanowić się i sprawdzić, w jaki sposób wykorzystać nowe technologie (np. e-commerce, media społecznościowe) do komercjalizacji i profesjonalizacji działalności rzemieślników i lokalnych twórców z obszaru Morza Bałtyckiego.

Czas trwania projektu: 1 września 2017-31 sierpnia 2018

Budżet projektu: 50 000,00 €

Projekt pn. „BALTIC MAKERS: Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

BALTIC STORIES


Głównym celem projektu „BALTIC STORIES" jest profesjonalizacja wydarzeń związanych z przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem południowego Bałtyku i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturowej i krajoznawczej w regionie. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia i poradniki dla organizatorów wydarzeń, którzy otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie marketingu. Projekt przewiduje również działania pilotażowe i szkolenia.

Partnerami Fundacji Balteus w projekcie są instytucje z Polski, Szwecji i Litwy.

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017-30 czerwca 2020

Całkowity budżet: 863 110,00 €

Dofinansowanie z EFRR: 714 613,50 €

Strona internetowa projektu 

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt „BALTIC STORIES” został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.